Dbałość o środowisko naturalne

Projekt Nowa EC Czechnica

Komitet Inwestycyjny Grupy PGE wydał pozytywną rekomendację dla kontynuacji projektu budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica. Budowa nowoczesnej jednostki produkcyjnej wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zakłada zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz polepszenie stanu powietrza w polskich miastach. Wydana rekomendacja jest następstwem decyzji podjętej przez Grupę PGE w kwietniu 2018 roku o przystąpieniu do przeprowadzenia studium wykonalności dla dwóch wariantów technicznych, mających zastąpić infrastrukturę obecnej elektrociepłowni. Rekomendacja dotyczy wyboru jednego z nich – podjęto decyzję, że będzie to blok gazowo-parowy wraz z kotłownią szczytowo-rezerwową.

Inwestycje środowiskowe

W ramach inwestycji w Elektrociepłowni Czechnica  przeprowadzono modernizację i przystosowanie jednego z kotłów węglowych na kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym, który w 100% jest opalany biomasą. Jego eksploatacja rozpoczęła się pod koniec 2010 r.

W styczniu 2016 r. w EC Wrocław uruchomiono  instalacje odsiarczania i odazotowania spalin. Przedsięwzięcie to w sposób znaczący wpływa na poprawę jakości powietrza – emisje tlenków siarki zmniejszyła się pięciokrotnie, a tlenków azotu trzykrotnie.

Działania na rzecz likwidacji niskiej emisji

  • program  Uciepłownienie wrocławskich kamienic z wykorzystaniem programu KAWKA
  • festyny edukacyjne dla mieszkańców
  • seminaria i  warsztaty dla zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
  • program edukacji ekologicznej we wrocławskich szkołach

Pozostałe projekty

  • Wsparcie przy uzyskaniu białych certyfikatów
  • „Patronat Energetyczny” nad Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu

 

Zakład zwiększonego ryzyka (ZZR)

Informacja nt. wypływu działalności związanej z narażaniem na promieniowanie jonizujące na zdrowie ludzi i na środowisko

Zgodnie z art. 32c ust. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U.2021 poz. 1941) Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje, że stosuje izotopową aparaturę kontrolno-pomiarową zawierającą źródła promieniotwórcze.
Działalność polegająca na stosowaniu izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej odbywa się zgodnie z wydanymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwoleniami (w załączeniu).
Izotopowa aparatura kontrolno-pomiarowa stosowana jest do kontroli procesów technologicznych i jakości paliw.
Działalność Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. polegająca na stosowaniu izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Aktualizacja: 12.01.2024