Zintegrowany System Zarządzania

System zarządzania

Naszym nadrzędnym celem jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej zgodnie z oczekiwaniami odbiorców oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dlatego w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem Informacji i BHP zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO/IEC 27001:2017 oraz PN-ISO 45001:2018, który daje odbiorcom naszych produktów pewność i gwarancję spełnienia ich wymagań jakościowych, środowiskowych, a także bezpieczeństwa informacji i BHP.

Jednoznacznym potwierdzeniem skutecznego wdrożenia i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w KOGENERACJI S.A. są certyfikaty nadane przedsiębiorstwu przez firmy certyfikujące, które posiadamy od roku 1998. Obecny certyfikat ZSZ został przyznany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. w 2022 r.

Ponadto w KOGENERACJI S.A. wdrożono i certyfikowano System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju dla Biomasy Instytutu Nafty i Gazu, zgodnego z wymaganiami wynikającymi z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. (RED II) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2009/28/WE (RED I) oraz dyrektywę 2015/1513 (ILUC). Obecny certyfikat KZR INiG został przyznany przez firmę SGS Polska Sp. z o.o. i jest ważny do 16.12.2024 r.

Dodatkowo Wydział Laboratorium Chemiczne spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) – certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1551.

 

Zakres systemu

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wszystkie obszary działalności, całą strukturę organizacyjną oraz jednostki produkcyjne i lokalizacje Spółki.

Zakres fizyczny systemu

  • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. - Elektrociepłownia Wrocław, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław wraz majątkiem ciepłowniczym dystrybucyjnym zlokalizowanym na terenie miasta Wrocławia (SKOJARZONE WYTWARZANIE, DYSTRYBUCJA CIEPŁA, SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA),
  • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. - Elektrociepłownia Czechnica, ul. Fabryczna 22, 55-011 Siechnice wraz ze składowiskiem odpadów paleniskowych zlokalizowanym pod tym samym adresem oraz siecią ciepłowniczą na terenie miejscowości Siechnice i Św. Katarzyny (SKOJARZONE WYTWARZANIE, DYSTRYBUCJA CIEPŁA, SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA),
  • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A – Elektrociepłownia Zawidawie, ul. Bierutowska 67a, 51-317 Wrocław  wraz z siecią ciepłowniczą oraz majątkiem elektroenergetycznym zlokalizowanymi na terenie miasta Wrocław – Psie Pole (SKOJARZONE WYTWARZANIE, DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA).
  • Składowisko odpadów paleniskowych w Kamieniu k. Długołęki, ul. Diamentowa 55, 55-095 Mirków.
  • Sieci ciepłownicze oraz majątek elektroenergetyczny. Schematy sieci ciepłowniczych oraz majątku elektroenergetycznego stanowią odrębne opracowania.

Zakres systemu całej Organizacji

SKOJARZONE WYTWARZANIE, DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

System obejmuje swoim zakresem procesy związane ze skojarzonym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła oraz ich dostawą do Klienta. Obejmuje zatem procesy dotyczące zarządzania, zapewnienia zasobów, wytwarzania produktu oraz wykonania usług energetycznych.

Obszary działania objęte przez Zintegrowany System Zarządzania to:

  • obszar sprzedaży,
  • obszar zakupów,
  • obszar produkcji,
  • obszar nadrzędny - tj. kierowanie przedsiębiorstwem i nadzorowanie Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, BHP oraz Bezpieczeństwem Informacji,
  • obszar działania całej firmy w zakresie BHP, Bezpieczeństwa Informacji włączając w to wszelkie działania podwykonawców i gości na terenie KOGENERACJI S.A.

Odpowiedzialność za Zintegrowany System Zarządzania spoczywa na Zarządzie Spółki. Za całość spraw związanych z nadzorowaniem prawidłowego funkcjonowania ZSZ odpowiada Pełnomocnik ds. ZSZ.

 

Polityki i certyfikaty