Dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych

logo NFOSiGW

 

W dniu 23.05.2023 r. została zawarta umowa nr 223/2023/Wn01/OA-EC-ku/P o dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej przedsięwzięcia pn. „Budowa nowych mocy wytwórczych w EC Zawidawie”. Wsparcie zostało przyznane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

Koszt całkowity realizacji Przedsięwzięcia: 13 961 828,00 PLN

Wysokość przyznanego wsparcia: 11 185 122,00 PLN

Główne elementy planowanej inwestycji to:

 1. Źródło kogeneracyjne w oparciu o silniki gazowe - podstawową jednostką wytwórczą będzie zespół agregatów kogeneracyjnych w zabudowie kontenerowej o sumarycznej mocy elektrycznej 2,0 MWe i sumarycznej mocy cieplnej 2,5 MWt.
 2. Instalacja kolektorów słonecznych, stanowiąca źródło wytwarzania ciepła o mocy 0,1 MWt.

Realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na podniesienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Zawidawia oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Budowa nowych mocy wytwórczych pozwoli również na osiągnięcie przez system ciepłowniczy statusu „efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego” w rozumieniu Dyrektywy 2012/27/UE o efektywności energetycznej.

 

Iceland Norway Grants Dofinansowanie

 

Projekt „Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” korzysta z dotacji o wartości 30 207 062 PLN otrzymanej od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz pożyczek preferencyjnych z programów priorytetowych NFOŚiGW: „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021” – w kwocie 50 mln PLN oraz „Energia Plus” – w kwocie 300 mln PLN.

www.eog.gov.pl

Celem realizacji Projektu jest poprawa bezpieczeństwa dostaw energii dla odbiorców z terenu Siechnic i częściowo Wrocławia, poprzez budowę nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji. Źródło węglowe zostanie zastąpione źródłem opalanym paliwem niskoemisyjnym, zmniejszone zostanie negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 i oszczędność energii pierwotnej.

Podstawową jednostką produkcyjną planowanej inwestycji będzie blok gazowo – parowy (BGP) umożliwiający osiągnięcie mocy brutto w zakresach: 155-180 MWe mocy elektrycznej i ok. 160 MWt mocy cieplnej, w skład którego wejdą:

 • 2-3 turbiny gazowe z kotłami odzysknicowymi wyposażonymi w układ dopalania,
 • turbina parowa upustowo – ciepłownicza.

Dodatkowo elektrociepłownia będzie wyposażona w kotłownię szczytowo-rezerwową o  przewidywanej mocy ok. 150 MWt, która zapewni produkcję dodatkowej ilości ciepła w okresach szczytowego zapotrzebowania oraz planowych lub awaryjnych odstawień z ruchu BGP.

Planuje się również zabudowę akumulatora ciepła o objętości ok. 13 000 m3 umożliwiającego magazynowanie nadwyżki ciepła produkowanego przez blok gazowo – parowy w postaci gorącej wody.

Blok będzie urządzeniem jednopaliwowym, wykorzystującym gaz ziemny sieciowy.

Jako paliwo rezerwowe dla kotłowni gazowo-olejowej zostanie wykorzystany lekki olej opałowy.

Wyprodukowane ciepło będzie dostarczane do istniejącego systemu ciepłowniczego na terenie Siechnic i części Wrocławia, a energia elektryczna do krajowej sieci elektroenergetycznej.

W ramach Projektu zakłada się również przeprowadzenie działań nieinwestycyjnych, tj. kampanii komunikacyjno-promocyjnej i działań edukacyjnych, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy w zakresie celów funkcjonowania Funduszy Norweskich i Funduszy EOG oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej, stosowania paliw ekologicznych i wpływu realizacji Projektu na środowisko.

Działania przygotowawcze do realizacji projektu rozpoczęły się już w 2018 r., zaś faktyczną realizację projektu zaplanowano na lata 2021 – 2024.

W wyniku realizacji projektu planuje się osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci:

 • ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 na poziomie 622 005,90 t/ rok
 • oszczędności energii pierwotnej na poziomie 598 928,89 MWh/ rok

Grupy docelowe (beneficjenci końcowi):

 • ogół społeczeństwa, w tym indywidualni i instytucjonalni odbiorcy ciepła na terenie Siechnic oraz częściowo Wrocławia, a także odbiorcy energii elektrycznej z KSE,
 • odbiorcy kampanii komunikacyjno-promocyjnej oraz działań edukacyjnych.

 

 

Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie

 

Cel projektu:

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja emisji pyłów poprzez budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków zlokalizowanych wzdłuż planowanej sieci.

Beneficjent: 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Wartość Projektu:

Koszt całkowity: 5 993 139,15 PLN

Koszt kwalifikowany: 4 373 067,13 PLN

Dofinansowanie: 1 740 390,41 PLN

Przyznane wsparcie pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014‐2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Planowane efekty Projektu:

Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej - 3,37 km

Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych – 25 szt.

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 7 356,1 GJ/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 368,3 Mg CO2/rok

Spadek emisji pyłu – 0,23 Mg/rok

Kalendarium

 • 31.12.2020 r. - Wybudowano i odebrano przyłącza w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej w ramach Zadania nr 2: Podłączenie kompleksu szkolnego i hali sportowej przy ul. Głównej 94 w Świętej Katarzynie w wyniku budowy przyłączy i węzłów cieplnych;

 

 • 31.12.2021 r. - Wybudowano i odebrano odcinek sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Paderewskiego i Rozwadowskiego (etap I) w ramach Zadania nr 1: Podłączenie odbiorców w wyniku budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Paderewskiego i ul. Hallera w Siechnicach wraz z przyłączami i węzłami cieplnymi dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 

 • 31.12.2022 r. - Zrealizowano kolejne etapy budowy sieci i przyłączania odbiorców w ramach Zadania nr 1: Podłączenie odbiorców w wyniku budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Paderewskiego i ul. Hallera w Siechnicach wraz z przyłączami i węzłami cieplnymi dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

Przyłączono dwóch odbiorców przy ul. Piastów Śląskich w ramach Zadania nr 3: Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ul. Piastów Śląskich (Siechnice) i ul. Łąkowej (Święta Katarzyna) oraz budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie;

Zakończono realizację Zadania nr 4: Podłączenie odbiorców w wyniku budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie SM Ogrodnik w Siechnicach wraz z przyłączami i węzłami cieplnymi do wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

 

 • 31.12.2023 r. – Zakończono prace związane budową sieci i przyłączy w celu przyłączenia Apartamentów Hallera (etap III) oraz budowy sieci ciepłowniczej w ulicy Paderewskiego w ramach Zadania nr 1: Podłączenie odbiorców w wyniku budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Paderewskiego i ul. Hallera w Siechnicach wraz z przyłączami i węzłami cieplnymi dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

Przeprowadzono prace związane z przyłączeniem odbiorcy przy ulicy Łąkowej 1 oraz ul. Żernickiej 17 w Świętej Katarzynie w ramach Zadania nr 3: Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych w rejonie ul. Piastów Śląskich (Siechnice) i ul. Łąkowej (Święta Katarzyna) oraz budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie;

 

W dniu 28.05.2024 r., został zawarty Aneks nr POIS.01.05.00---24/19-01 zmieniający: całkowity koszt Projektu, kwotę wydatków kwalifikowanych, wysokość dofinansowania oraz okres kwalifikowania wydatków do 31.12.2023 r.

 

Wydatki rzeczywiście poniesione ogółem w projekcie: 5 993 139,15 zł
Wydatki rzeczywiście poniesione, kwalifikowane: 4 373 067,13 zł
Dofinansowanie: 1 740 390,41 zł
Poziom dofinansowania: 39,80 %

Wskaźnik produktu

Długość wybudowanej sieci i przyłączy ciepłowniczych: 3,37 km
Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych: 25 szt.

Wskaźniki rezultatu

Spadek emisji pyłów: 0,23 Mg/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 368,30 tony równoważnika CO2
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 7356,10 GJ/rok

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Informujemy, że informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać poprzez:

 

Zaprojektowana trasa sieci:

 

Mapa Siechnice, Św. Katarzyna

 

Fundusz Spójności

 

Cel projektu:

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja emisji pyłów poprzez budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków zlokalizowanych wzdłuż planowanej sieci.

Beneficjent: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Długość: 5,35 km

Wartość projektu:

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10 336 655,51 PLN (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć i 51/100 PLN).

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 8 185 784,96  PLN (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery i 96/100 PLN).

Wysokość dofinansowania:

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 3 434 147,61 PLN (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści siedem i 61/ 100 PLN). Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POliŚ dokumentami.

Obowiązek Beneficjenta w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

Informujemy, że informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać poprzez:

– specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Kalendarium

 • W czerwcu 2018 - Została podpisana umowa z wykonawcą prac związanych z budową sieci ciepłowniczych na terenie Zakrzowa – firmą TERMOEKOLOGIA. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło 11.06.2018.
 • 20.12.2018 r. - Zakończyły się prace przy realizacji I etapu budowy sieci ciepłowniczej.
  Rozpoczęła się realizacja budowy II etapu sieci – zrealizowano przecisk pod torami kolejowymi oraz wiaduktem kolejowym przy ul. Jana III Sobieskiego.
 • 31.12.2020 r. - Sieć ciepłownicza budowana na Zakrzowie została odebrana i przekazana do eksploatacji. Do sieci zostały przyłączone kolejne przyłącza ciepłownicze – do budynku przy ul. Stoczniowej 7, ul. Stoczniowej 25, ul. Masztowej 1, ul. Masztowej 3-5.
 • 31.12.2021 r. - Zakończono budowę sieci ciepłowniczej we Wrocławiu i przyłączono kolejnych odbiorców – Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Zatorskiej 45, 47, 49 i 51, 53, 55.
 • 31.12.2021 r. – Całkowicie zakończono realizację zadania nr 6 pn. Budowa sieci ciepłowniczych od ulicy Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu - odcinek w ul. Zatorskiej
 • 31.12.2022 r. - Całkowicie zakończono realizację zadanie nr 1 pn. Budowa sieci ciepłowniczych od ulicy Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu.
 • 31.12.2022 r.  - Całkowicie zakończono realizację zadanie nr 3 pn. Budowa przyłączy ciepłowniczych w rejonie dostaw od ulicy Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu - etap II.
 • 31.12.2023 r. – Zakończono realizację zadanie nr 4 pn. Budowa przyłączy ciepłowniczych w rejonie dostaw od ulicy Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu - etap III, 1 szt. o planowanej długości 0,139 km i tym samym cały zakres rzeczowy, którego dotyczy umowa o dofinansowanie.

 

W dniu 29.05.2024 r., został zawarty Aneks nr POIS.01.05.00-00---33/16-03 zmieniający całkowity koszt Projektu, kwotę wydatków kwalifikowanych, wysokość dofinansowania oraz okres kwalifikowania wydatków do 31.12.2023 r.

 

Wydatki rzeczywiste poniesione ogółem w Projekcie: 10 880 720,71 zł
Wydatki rzeczywiście poniesione, kwalifikowane: 8 064 862,79 zł
Dofinansowanie: 3 381 906,57 zł
Poziom dofinansowania: 41,93 %

Wskaźniki produktu

Długość wybudowanej sieci i przyłączy ciepłowniczych: 5,80 km

Wskaźniki rezultatu

Spadek emisji pyłów: 1,12 Mg/rok
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 486,36 tony równoważnika CO2
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 7722,13 GJ/rok

 

Sieć ciepłownicza na Zawidawiu:

 

Fundusz Spójności

 

Opis projektu:

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych o łączonej długości 1,35 km od skrzyżowania ulic Zacisze i Opolskiej w kierunku osiedla Prawocin i przyłączenie do sieci istniejących i planowanych budynków jedno i wielorodzinnych. Mieszkańcy kolejnego rejonu Siechnic uzyskają dostęp do ekologicznego, bezpiecznego i komfortowego ciepła sieciowego.

Cel projektu:

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja emisji pyłów poprzez budowę sieci ciepłowniczych i przyłączenie budynków zlokalizowanych wzdłuż planowanych sieci.

Wartość projektu:

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 245 610, 08 PLN (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych i 08/100 PLN).

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 825 699, 25 PLN (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 25/100 PLN).

Wysokość dofinansowania:

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 812 486, 72 PLN (słownie: osiemset dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć i 72/ 100 PLN), po zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji POliŚ.

Obowiązek beneficjenta w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

Informujemy, że informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać poprzez:

Kalendarium:

 • W styczniu 2019 r. - Została podpisana umowa na wykonanie sieci z przedsiębiorstwem Rurbet Sp. z o.o., wyłonionym w postępowaniu przetargowym w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Na początku marca Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji.
 • 31.12.2019 r. - Zakończono budowę sieci ciepłowniczej w ul. Prawocińskiej.
 • 31.12.2021 r. - W uzgodnieniu z NGFOŚiGW prowadzono działania w zakresie zwiększenia zakresu umowy o dofinansowanie w celu wykorzystania całej wartości dotacji określonej w umowie o dofinansowanie (w trakcie realizacji podstawowego zakresu umowy wystąpiły oszczędności wpływające na zmniejszenie poziomu dotacji).
 • 09.05.2022 r. - Zawarto Aneks nr 3 do UoDof nr POIS.01.02-00-0010/16-00 z dn. 21.12.2017 r. w zakresie zmiany okresu kwalifikowania wydatków – do 31.12.2022 r.
 • 16.12.2022 r. - Zawarto Aneks nr 4 do UoDof nr POIS.01.02-00-0010/16-00 z dn. 21.12.2017 r. w zakresie zmiany okresu kwalifikowania wydatków – do 30.06.2023 r. oraz rozszerzenia zakresu umowy o dodatkowe zadanie.

Zaprojektowana trasa sieci

 

Prawocin

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa:  Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie: Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Projekt „Wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin w elektrociepłowni Wrocław dla kotłów K1, K2, K3” został zrealizowany w latach 2013 – 2015, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Ministerstwem Środowiska, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Projekt dofinansowano ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Częściowo projekt finansowany był poprzez kredyt preferencyjny, udzielony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

odsiarczanie spalin

 

Projekt „Wykonanie instalacji odazotowania spalin w elektrociepłowni Wrocław dla kotła nr 3” został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Ministerstwem Środowiska, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Projekt dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Realizacja inwestycji miała miejsce w latach 2013 – 2015.

 

instalacja odazotownia spalin