Zostań Klientem

EC Kogemeracja

Niezależnie od tego, czy jesteś mieszkańcem, właścicielem domu, firmy czy zarządcą nieruchomości możesz wysłać nam zapytanie o możliwość przyłączenia do naszej sieci ciepłowniczej. W odpowiedzi poinformujemy Cię, czy możemy podłączyć wskazaną w formularzu nieruchomość. Wykonaj pierwszy krok, aby cieszyć się ciepłem sieciowym.

Wypełnij zapytanie online

 

Jak zostać klientem KOGENERACJI S.A.

Przyłączenie Twojej nieruchomości do sieci ciepłowniczej nie jest skomplikowane. Poniżej wyjaśniamy, jak w kilku krokach dołączyć do grona zadowolonych użytkowników ciepła sieciowego.

 

 • Zapytanie o przyłączenie

  Wyślij zapytanie o możliwość przyłączenie węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej. Dowiesz się, czy sieć jest na tyle blisko, by przyłączyć Twój obiekt.

  Więcej informacji

 • Techniczne warunki przyłączenia

  Kiedy otrzymasz pozytywną odpowiedź, złóż Wniosek o wydanie Technicznych Warunków Przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej (TWP).

  Więcej informacji

 • Umowa o przyłączenie do sieci

  Po uzyskaniu TWP ustal z nami terminy i warunki realizacji przyłączenia (kto co buduje i kto co finansuje) i podpisz Umowę o przyłączenie do sieci (UP).

  Więcej informacji

 • Realizacja przyłączenia

  W końcowej fazie realizacji wzajemnych zobowiązań podpisujemy Umowę Kompleksową Sprzedaży Ciepała (UKSC), która zawiera ustalenia i zobowiązania dotyczące dostawy/ odbioru ciepła i jego rozliczania.

  Więcej informacji

 • Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła

  Weryfikujemy wspólnie działanie wszystkich elementów przyłączenia (sieć/ przyłącze – węzeł cieplny – instalacje odbiorcze) i cieszysz się komfortowym, bezpiecznym i ekologicznym ciepłem sieciowym w Twoim domu.

  Więcej informacji

 • Dostawa ciepła

  Dostawa ciepła rozpoczyna się, po potwierdzeniu gotowości energetycznej węzła cieplnego, oraz potwierdzeniu, że została podpisana Umowa Kompleksowa Sprzedaży Ciepła (UKSC), na podstawie których naliczane będą opłaty za dostarczone ciepło.

  Więcej informacji

 

Wypełnij zapytanie online

 

Informacje oraz najczęściej zadawane pytania

Krok 1: Zapytanie o przyłączenie

Otrzymasz szybko informację, czy sieć jest na tyle blisko, by Cię przyłączyć. Składasz tylko formularz Zapytania i mapkę z lokalizacją obiektu. Możesz to zrobić online! Nie musisz być właścicielem nieruchomości, aby uzyskać informację o możliwości przyłączenia.

Wypełnione Zapytanie i mapa wskazująca usytuowanie obiektu. Może to być mapa Google. Ważna jest przewidywana lokalizacja węzła cieplnego w obiekcie. To może skrócić lub wydłużyć przyłącze.

Zapytanie może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od tego, czy posiada tytuł prawny do obiektu, który chce przyłączyć (własność, użytkowanie wieczyste, najem itp.). Skorzystaj z zapytania, jeśli np. nie kupiłeś jeszcze nieruchomości/ działki pod inwestycję, a chcesz jedynie sprawdzić dostępność ciepła sieciowego i rozpoznać możliwość przyłączenia do sieci KOGENERACJI.

Poprawnie wypełnione Zapytanie wraz z załączoną mapą jest analizowane pod kątem odległości od sieci i możliwości przyłączenia węzła cieplnego. Odpowiedź na Zapytanie otrzymujesz pocztą na wskazany adres lub mailem.
Jeśli odpowiedź jest pozytywna, możesz przejść do kolejnego etapu – uzyskania Technicznych Warunków Przyłączenia, a tym samym rozpocząć procedurę przyłączenia do sieci KOGENERACJI.

 

Krok 2: Techniczne warunki przyłączenia

Techniczne Warunki Przyłączenia węzła do sieci ciepłowniczej może uzyskać każda osoba fizyczna lub prawna, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości i dokument potwierdzający ten tytuł.

Pobierz i wypełnij Wniosek o określenie Technicznych Warunków Przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej (Wniosek WP). Jeśli chcesz przyłączyć więcej niż jeden węzeł (jeden obiekt), dla każdego obiektu wypełnij odrębny Wniosek WP. Przygotuj załączniki wskazane we Wniosku. Wypełniony Wniosek (lub Wnioski) wraz z wymaganymi załącznikami prześlij pocztą lub złóż osobiście w Biurze Obsługi Klienta KOGENERACJI.

Kompletny Wniosek WP jest analizowany pod kątem technicznej i ekonomicznej możliwości przyłączenia węzła do sieci ciepłowniczej. Wynikiem tej analizy są dwa warianty rozwoju sytuacji: wydanie lub odmowa Technicznych Warunków Przyłączenia.

Gdy istnieje techniczna i ekonomiczna możliwość przyłączenia do sieci KOGENERACJA określa Techniczne Warunki Przyłączenia (TWP), które na mocy prawa są ważne 2 lata od dnia ich określenia. W tym czasie powinna nastąpić realizacja inwestycji i rozpoczęcie dostawy ciepła do obiektu.
W przypadku braku możliwości przyłączenia otrzymasz pisemną informację o odmowie wydania TWP i przyłączenia węzła do sieci, z wyjaśnieniem przyczyn odmowy.

 

Krok 3: Umowa o przyłączenie do sieci

Na tym etapie negocjujemy i podpisujemy umowę o przyłączenie. Ustalamy w niej wzajemne prawa i obowiązki związane z przyłączeniem węzła do sieci, zakres prac do wykonania przez strony, zadania do realizacji i sfinansowania, wskazujemy terminy i kolejność wykonania prac i określamy termin zawarcia Umowy, na podstawie której dostarczane będzie ciepło.
Celem tych ustaleń jest sprawne przeprowadzenie procesu przyłączenia węzła do sieci i rozpoczęcie dostawy ciepła w oczekiwanym terminie.

 

Krok 4: Realizacja przyłączenia

Zawarta umowa o przyłączenie węzła do sieci ciepłowniczej jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych, a następnie budowlano-montażowych realizowanych i finansowanych przez strony.
Przepisy prawne zobowiązują KOGENERACJĘ, jako właściciela sieci ciepłowniczej do wykonania i sfinansowania sieci/ przyłącza ciepłowniczego. Wykonanie i sfinansowanie pozostałego zakresu prac leży po Twojej stronie, jako przyszłego Klienta.
Przy takim podziale zakresu prac zobowiązania szczegółowe opisaliśmy poniżej.

Do naszych zobowiązań należy przygotowanie dokumentacji projektowej sieci/ przyłącza ciepłowniczego, uzyskanie decyzji i pozwoleń wymaganych przez prawo, budowa sieci ciepłowniczej/ przyłącza na podstawie ww. dokumentacji oraz zakup i montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika ciepła) wraz z regulatorem przepływu.

Do Twoich zobowiązań należy przygotowanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego w oparciu o wydane Techniczne Warunki Przyłączenia oraz jego wybudowanie w odpowiednio przygotowanym przez Ciebie pomieszczeniu technicznym.
Możliwe jest wybudowanie węzła cieplnego przez KOGENERACJĘ. Każdy przypadek podlega odrębnej analizie i indywidualnej decyzji.

Zobowiązujemy się do zawarcia Kompleksowej Umowy Sprzedaży Ciepła w końcowej fazie realizacji przyłączenia i wspólnego końcowego odbioru technicznego inwestycji. Etap realizacji przyłączenia kończy się zebraniem dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej i odbiorowej.

 

Krok 5: Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła

Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła (UKSC) ustala wzajemne zobowiązania dotyczące dostawy/ odbioru i rozliczania ciepła. Zawiera między innymi informacje o parametrach jakościowych nośnika ciepła, zamówionej mocy cieplnej, obowiązującej Taryfie dla ciepła KOGENERACJI i trybie zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz usterek.

UKSC możesz podpisać w przypadku podłączania obiektu do sieci ciepłowniczej, zmiany właściciela lub użytkownika obiektu, jeżeli dotychczasowy Klient przestaje być stroną umowy, zmiany grupy taryfowej lub ponownego zawarcia umowy z Klientem po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy.
Jeśli podłączasz obiekt do sieci jesteś zobowiązany zawrzeć UKSC przed rozpoczęciem poboru ciepła.
W szczegółowych sprawach dotyczących UKSC zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. (przycisk Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta)

 

Krok 6: Dostawa ciepła

Zgłoszenie gotowości energetycznej węzła cieplnego następuje po zakończeniu robót instalacyjnych, gdy spełnione są techniczne warunki dla dostawy i odbioru ciepła, tzn. jest wykonane przyłącze ciepłownicze, węzeł cieplny (wraz z pozytywnym odbiorem urządzeń ciśnieniowych przez Inspektora UDT) i wewnętrzne instalacje odbiorcze (c.o., c.w.u., went., inne) oraz gdy elementy te są ze sobą prawidłowo połączone. Niezbędnym warunkiem zgłoszenia gotowości energetycznej węzła cieplnego jest również wykonanie instalacji zasilania elektrycznego opomiarowanej licznikiem energii elektrycznej, przeznaczonej wyłącznie na potrzeby pracy węzła.

Dostawa ciepła rozpoczyna się, po potwierdzeniu gotowości energetycznej węzła cieplnego, oraz potwierdzeniu, że została podpisana umowa sprzedaży ciepła oraz umowa na przesył ciepła z dystrybutorem, na podstawie których naliczane będą opłaty za dostarczone ciepło.

Po przeprowadzeniu ruchu próbnego węzła cieplnego trwającego nieprzerwanie co najmniej 72 godziny oraz po wykonaniu niezbędnych prób i pomiarów, zostaje przeprowadzony końcowy odbiór techniczny, podczas którego potwierdza się zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną i technicznymi warunkami przyłączenia oraz jakość wykonanych robót. Warunkiem koniecznym dokonania końcowego odbioru technicznego jest dostarczenie kompletu wymaganych protokołów oraz dokumentacji technicznej powykonawczej.