Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej w 2023 r.

Grupa taryfowaPrzeciętne średnioroczne zużycie ciepła w GJ
B 1 p21392
GW 1 A770
GW 1 E1732
GW 3201
GW 4169

 


Udział ciepła wytworzonego z OZE

Procentowy udział ciepła wytworzonego z OZE w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych w 2023 r. wynosił 8%.

 

Struktura paliw

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej sprzedanych przez KOGENERACJĘ S.A. w roku 2023 oraz o wpływie ich wytworzenia na środowisko naturalne.

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Środkami poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej to:

  1. Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
  4. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243);
  5. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);
  6. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Miejsca, w których dostępne są informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej zamieszczone w pliku poniżej.

Informacja na temat statusu efektywnego systemu ciepłowniczego i udziału energii odnawialnej w systemach ciepłowniczych

Mając na uwadze zapisy art. 7b ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą informacje dotyczące sieci ciepłowniczych KOGENERACJI S.A., w zakresie określonym wskazanym przepisem prawa:

• procentowe udziały energii z odnawialnych źródeł energii wraz z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, ciepła odpadowego, ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tego systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym,

• sumę końcowego zużycia energii cieplnej brutto wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w danym systemie ciepłowniczym wraz z ilością oraz udziałem ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego,

•  wartości współczynnika nakładu energii pierwotnej, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy o efektywności energetycznej.