Ochrona cen ciepła od 1 lipca 2024 r.

26.06.2024

Zmiana ustawy z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772, ze zm.)

KOGENERACJA S.A. informuje, że w związku z zapisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859), zmieniającymi poszczególne zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772, ze zm.; dalej: Ustawa), od dnia 1 lipca 2024 r. zmianie ulegną ceny ciepła i stawki opłat za ciepło stosowane w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy.

Chronimy ceny ciepła

Grupy taryfowe dla odbiorców zasilanych z EC Wrocław, EC Czechnica i EC Czechnica 2

Na podstawie zmienionego brzmienia art. 3a ustawy, od dnia 1 lipca 2024 r. w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w grupach taryfowych: GW 1, GW 1E, GW 1 A, GW 1 p2, GW 1 p3, GW 2t, GW 3 i GW 4, poszczególne składniki opłat za ciepło: cena ciepła, cena za zamówioną moc cieplną, cena nośnika, stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe i/lub stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe, ograniczone zostaną do poziomu tych składników obowiązujących w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 46% (dotyczy kwot netto, nie zawierających podatku VAT).

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą ceny ciepła i stawki opłat za ciepło, uwzględniające zapisy Ustawy:

 

 

Grupy taryfowe dla odbiorców zasilanych z EC Zawidawie

Na podstawie zmienionego brzmienia ustawy, od dnia 1 lipca 2024 r. w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w grupach taryfowych A1 p1, B1 p1, B1 p2 obowiązywać będzie drugi z mechanizmów ochronnych, o którym mowa w art. 3 Ustawy – średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą ceny ciepła, uwzględniające zapisy Ustawy:

 

Obniżone ceny dostawy ciepła będą możliwe do zastosowania pod warunkiem złożenia przez uprawnionego odbiorcę ciepła oświadczenia o spełnieniu warunków, pozwalających na uznanie odbiorcy jako podmiotu uprawnionego (z wyłączeniem odbiorców fizycznych – indywidualnych gospodarstw domowych oraz odbiorców uprawnionych, którzy złożyli oświadczenia już wcześniej). Odbiorcy ciepła, dla których sprzedawcą ciepła jest KOGENERACJA S.A., są zobowiązani złożyć właściwe oświadczenie w siedzibie Spółki, przy ulicy Łowieckiej 24 we Wrocławiu lub na adres e-mail: bok@kogeneracja.com.pl.

Wzór oświadczenia składanego przez Odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi dostępny jest w zakładce:

https://kogeneracja.com.pl/dla-klientow/strefa-klienta/dokumenty-formularze-i-wnioski

Przy każdej zmianie danych, o których mowa w oświadczeniu, odbiorca składa ponownie nowe oświadczenie w sprawie.

Zgodnie z powyższymi tabelami, od dnia 1 lipca 2024 r. wprowadzenie do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami zapisów zmienionej ustawy, spowoduje obniżenie cen ciepła i stawek opłat przesyłowych, odpowiednio dla grup taryfowych: