Komunikat w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.)

14.04.2023

AKTUALIZACJA: 
Mając na uwadze przedłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. obowiązywania zapisów ust
awy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wprowadzenie XXIV Taryfy dla ciepła KOGENERACJI S.A., w komunikacie dostępnym na stronie znajdują się wyjaśnienia dotyczące rozliczeń z tytułu dostaw ciepła od dnia 1 stycznia 2024 r. 

KOGENERACJA S.A. informuje, że dnia 15 lutego 2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295). Przepisy te uzupełniają wprowadzone z dniem 20 września 2022 r. mechanizmy mające na celu zmniejszenie opłat wynikających ze wzrostu cen paliw, co przekłada się na ceny wytwarzania oraz dostarczania ciepła, ponoszone przez odbiorców uprawnionych. 

Na podstawie obecnego brzmienia ustawy, w dniu 23 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował Informację, w której określił – stosowane przez poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne – ceny ciepła oraz stawki opłat obowiązujące w dniu 30 września 2022 r., powiększone o 40% – są to kwoty netto (nie zawierają podatku VAT). To zestawienie stanie się podstawą do stosowania maksymalnych cen dostawy ciepła, w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2023 r. Szczegółowa informacja wraz z wykazem wszystkich cen, dostępna jest pod adresem:

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023

Obniżone ceny dostawy ciepła będą możliwe do zastosowania pod warunkiem złożenia przez uprawnionego Odbiorcę ciepła – do dnia 8 marca 2023 r. – oświadczenia o spełnieniu warunków, pozwalających na uznanie odbiorcy jako podmiotu uprawnionego (z wyłączeniem odbiorców fizycznych – indywidualnych gospodarstw domowych oraz odbiorców uprawnionych, którzy złożyli oświadczenia już wcześniej). Odbiorcy ciepła, dla których sprzedawcą ciepła jest KOGENERACJA S.A., są zobowiązani złożyć właściwe oświadczenie w siedzibie Spółki, przy ulicy Łowieckiej 24 we Wrocławiu lub na adres e-mail: bok@kogeneracja.com.pl

Wzór oświadczenia składanego przez Odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi dostępny jest poniżej:

 

 

Przy każdej zmianie danych, o których mowa w oświadczeniu, Odbiorca składa ponownie nowe oświadczenie w sprawie.

Ponadto, w przypadku gdy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. cena dostawy ciepła stosowana w rozliczeniach z Odbiorcami ciepła przekroczyła maksymalną cenę dostawy ciepła, zastosowane zostaną korekty rozliczeń z Odbiorcami ciepła dla tych miesięcy, kiedy takie przekroczenie wystąpiło. W odniesieniu do uprawnionych Odbiorców ciepła wytwarzanego w poszczególnych grupach taryfowych, zastosowanie wyżej wymienionych korekt będzie dotyczyło okresu stycznia i lutego 2023 r. Zgodnie z art. 12e omawianej ustawy, sprzedawca ciepła jest zobowiązany do uwzględniania wyrównania, w rozliczeniach z Odbiorcami uprawnionymi i korekty tych rozliczeń dopiero po otrzymaniu wyrównania za ten okres od podmiotu obsługującego wypłaty – Zarządcy Rozliczeń S.A.

W pliku poniżej zamieszczono zestawienie porównawcze cen ciepła i stawek opłat za ciepło określonych w obecnie obowiązującej taryfie dla ciepła oraz wartości tych opłat uwzględniających zapisy ww. ustawy:

 

 

Zgodnie z powyższymi tabelami, wprowadzenie zapisów omawianej ustawy powoduje obniżenie ceny ciepła, ceny mocy zamówionej i ceny nośnika ciepła dla odbiorców uprawnionych w grupach taryfowych GW 1, GW 1A, GW 1E, GW 1 p2, GW 1 p3, GW 2t, GW 3 i GW 4, o następujące wartości:

Cena za zamówioną moc cieplną: – 1 618,11 zł/MW/miesiąc
Cena ciepła: – 9,20 zł/GJ / – 9,45 zł/GJ
Cena nośnika ciepła: – 3,93 zł/m3

Efektem ustawy będzie więc realne obniżenie od marca rachunków za ogrzewanie wszędzie tam, gdzie po 30 września 2022 r. wzrosty były największe. W systemach ciepłowniczych, w których ceny wzrosły o mniej niż ustawowe 40 %, nowe przepisy nie spowodują zmian w wysokości rachunków płaconych przez Odbiorców ciepła.

Więcej informacji obejmujących tematykę wprowadzonych działań, dostępnych jest również na stronie:
INFORMACJA PGE EC – CHRONIMY CENY CIEPŁA