Komunikat w sprawie XXIV Taryfy dla ciepła oraz zmiany ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772, ze zm.)

29.12.2023

Decyzją z dnia 11 grudnia 2023 r. (znak: OWR.4210.67.2023.1276.XXIV.DBD) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził XXIV Taryfę dla ciepła KOGENERACJI S.A., która zostanie wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 stycznia 2024 r.

Pełna treść ww. decyzji wraz z załącznikiem stanowiącym taryfę dla ciepła, dostępne są na naszej stronie w zakładce Strefa Klienta

Jednocześnie mając na uwadze przedłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. obowiązywania zapisów ustawy z dnia 5 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772, ze zm.; dalej: Ustawa), w odniesieniu do części odebranego ciepła, dla której zastosowanie znajduje mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła, stosowane będą ceny ciepła na poziomie tożsamym z wartościami, wskazanymi na rachunku za grudzień 2023 r., natomiast stawki opłat za usługi przesyłowe ulegną zmianie, osiągając maksymalny poziom wzrostu 40%, o którym mowa w Ustawie. 

Poniżej zamieszczono odnośnik do tabel zawierających nowe ceny ciepła i stawki opłat za ciepło, w podziale uwzględniającym zapisy Ustawy (w okresie jej obowiązywania). W odniesieniu do informacji przedstawianych na fakturach rozliczeniowych za dostarczone ciepło, w przypadku ciepła nieobjętego mechanizmem maksymalnej ceny dostawy ciepła, o którym mowa powyżej, przy nazwie grupy taryfowej znajduje się dodatkowe oznaczenie „br” – w tym zakresie Odbiorcy rozliczani są zgodnie z tabelami punktu 2.

XXIV Taryfa dla ciepła KOGENERACJI S.A. - tabele.pdf

Dodatkowo informujemy, iż zmiany Ustawy nie obejmują swoim zakresem kwestii oświadczeń składanych przez odbiorców uprawnionych, w związku z czym, jeżeli nie nastąpiły zmiany w danych, o których mowa w art. 5 i art. 6 Ustawy, przekazanych w dotychczasowym oświadczeniu, celem zachowania statusu odbiorcy uprawnionego nie jest wymagane złożenie nowych oświadczeń.