Informacja o Koordynatorze ds. negocjacji przy Urzędzie Regulacji Energetyki

15.04.2021

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uprzejmie informuje, że odbiorcy energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym oraz prosumenci będący konsumentami, którzy zawarli umowę:

–         przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji,

–         świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,

–         świadczenia usług przesyłania i dystrybucji ciepła,

–         sprzedaży lub

–         kompleksową,

w przypadku powstania sporu, mogą skorzystać z pozasądowego sposobu jego rozstrzygnięcia, poprzez złożenie wniosku do Koordynatora do spraw negocjacji, działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem jest podjęcie próby kontaktu z KOGENERACJĄ S.A. celem bezpośredniego rozwiązania sporu.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Koordynatora można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki – www.ure.gov.pl.

 

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. (Dz. U. poz. 1823).

2)     Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).