Aktualności

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541 i 675), KOGENERACJA S.A. w roku 2024 r. będzie przeprowadzała u odbiorców ciepła na terenie gminy Siechnice proces legalizacji ciepłomierzy zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Czytaj więcej

Decyzją z dnia 11 grudnia 2023 r. (znak: OWR.4210.67.2023.1276.XXIV.DBD) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził XXIV Taryfę dla ciepła KOGENERACJI S.A., która zostanie wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 stycznia 2024 r.

Czytaj więcej

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także o możliwości składania uwag i wniosków w związku z postępowaniem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW zlokalizowanej w Elektrociepłowni Czechnica, w Siechnicach, ul. Fabryczna 22.

Czytaj więcej

AKTUALIZACJA: 
Mając na uwadze przedłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. obowiązywania zapisów ust
awy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wprowadzenie XXIV Taryfy dla ciepła KOGENERACJI S.A., w komunikacie dostępnym na stronie znajdują się wyjaśnienia dotyczące rozliczeń z tytułu dostaw ciepła od dnia 1 stycznia 2024 r. 

KOGENERACJA S.A. informuje, że dnia 15 lutego 2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295). Przepisy te uzupełniają wprowadzone z dniem 20 września 2022 r. mechanizmy mające na celu zmniejszenie opłat wynikających ze wzrostu cen paliw, co przekłada się na ceny wytwarzania oraz dostarczania ciepła, ponoszone przez odbiorców uprawnionych. 

Czytaj więcej

Informujemy, że KOGENERACJA S.A. od dnia 26 kwietnia 2021 r. zapewnia odbiorcom końcowym na ich wniosek (przesłany pisemnie lub drogą mailową) możliwość dostępu drogą elektroniczną do informacji w zakresie rozliczeń wynikających z faktur wystawianych przez Spółkę oraz do faktur elektronicznych. 

Czytaj więcej

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uprzejmie informuje, że odbiorcy energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym oraz prosumenci będący konsumentami, którzy zawarli umowę:

Czytaj więcej

Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników lub przedstawicieli Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i wyłudzających dane osobowe w zamian za przygotowanie zindywidualizowanej oferty po stawkach producenckich. 

Czytaj więcej