Strefa Klienta

Aktualności

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541 i 675), KOGENERACJA S.A. w roku 2024 r. będzie przeprowadzała u odbiorców ciepła na terenie gminy Siechnice proces legalizacji ciepłomierzy zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Czytaj więcej

Decyzją z dnia 11 grudnia 2023 r. (znak: OWR.4210.67.2023.1276.XXIV.DBD) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził XXIV Taryfę dla ciepła KOGENERACJI S.A., która zostanie wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 stycznia 2024 r.

Czytaj więcej

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podaje do publicznej wiadomości informację Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także o możliwości składania uwag i wniosków w związku z postępowaniem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW zlokalizowanej w Elektrociepłowni Czechnica, w Siechnicach, ul. Fabryczna 22.

Czytaj więcej