Rejestr magazynów energii elektrycznej

Rejestr magazynów energii elektrycznej

Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada na operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii elektrycznej następujące obowiązki:

Operator systemu dystrybucyjnego:
  • prowadzenie w postaci elektronicznej rejestru magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci,
  • aktualizowanie danych w rejestrze magazynów energii elektrycznej.
Posiadacz magazynu energii elektrycznej:
  • przekazywanie operatorowi systemu dystrybucyjnego informacji o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji - w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,
  • powiadamianie operatora systemu dystrybucyjnego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Aby poinformować KOGENERACJĘ S.A. jako operatora systemu dystrybucyjnego o oddaniu magazynu energii elektrycznej do eksploatacji należy złożyć wniosek wg wzoru jak poniżej:

Wypełniony wniosek prosimy przesłać na adres:

      Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
      ul. Łowiecka 24
      50-220 Wrocław

 

Poniżej przedstawiamy wykaz magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.