Zawarcie umowy pożyczki z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

15/2023

26.10.2023 17:06

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) informujemy, że w dniu 26 października 2023 r. została zawarta umowa pożyczki z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („umowa pożyczki”), w której Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest pożyczkobiorcą, a PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pożyczkodawcą.

Przedmiotem umowy pożyczki jest finansowanie bieżącej działalności KOGENERACJI S.A. oraz inwestycji, w tym budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica. Maksymalny limit zadłużenia wynosi 700 000 000,00 zł (słownie: siedemset milionów złotych). Limit kwotowy ma charakter odnawialny, co oznacza że każda wypłata transzy pożyczkobiorcy, pomniejsza dostępny limit, a spłata transzy przez pożyczkobiorcę zwiększa dostępność limitu. Pożyczka została udzielona na okres do pięciu lat od daty podpisania umowy.

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o zmienną stopę procentową, która będzie równa sumie WIBOR - zależnego od okresu udostępnienia transzy pożyczki oraz marży.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-10-26 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
2023-10-26 Małgorzata Gołdyn Prokurent