Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy z ORLEN S.A. na dostawy paliwa gazowego

27/2024

01.07.2024 19:34

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 lipca 2024 r. spółka zależna od Emitenta Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. zawarła z ORLEN S.A. umowę ramową sprzedaży kompleksowej paliwa gazowego w systemie dystrybucyjnym („Umowa”) wraz z kontraktem indywidualnym do Umowy.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, natomiast kontrakt indywidualny zapewnia dostawy paliwa gazowego od dnia 2 lipca 2024 r. do dnia 1 stycznia 2037 r.

Szacowana wartość kontraktu indywidualnego w okresie jego obowiązywania, ustalona na podstawie cen rynkowych gazu oraz stawek dystrybucyjnych, wynosi łącznie 6,3 mld zł netto. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w kontrakcie indywidualnym będą zmienne komponenty oparte na notowaniach indeksów giełdowych cen gazu, z uwzględnieniem uwarunkowań dostaw gazu ze złóż lokalnych.

Zabezpieczeniem Umowy jest gwarancja bankowa na kwotę 33 mln zł oraz poręczenie przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w wysokości 40 mln zł.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-07-01 Dominik Wadecki Prezez Zarządu
2024-07-01 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu