Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

6/2024

17.04.2024 14:14

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka) informuje, iż obradujące w dniu 17 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach i określiło datę jego wznowienia na dzień 9 maja 2024 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24.

Zarządzenie przerwy nastąpiło w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-04-17 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2024-04-17 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu