Wstrzymanie wykonalności Postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczenia

19/2023

13.12.2023 14:38

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2023 r. otrzymał postanowienie z dnia 1 grudnia 2023 r. Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy. Postanowienie dotyczy wstrzymania wykonalności postanowienia z dnia 20 września 2023 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia w sprawie wniosku Polimex Mostostal S.A., reprezentującego konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal S.A. oraz Polimex Energetyka Sp. z o.o. („Polimex”) – o którym Spółka informowała raportem bieżącym 16/2023 - do czasu rozstrzygnięcia zażalenia na to postanowienie. Tym samym, uwzględniono wniosek KOGENERACJI S.A. z dnia 9 listopada 2023 r. Postanowienie o wstrzymaniu wykonalności zostało objęte klauzulą natychmiastowej wykonalności.

Stosownie do treści postanowienia o zabezpieczeniu z dnia 20 września 2023 r., do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego – w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia umownego - połowa wartości przedmiotu zabezpieczenia netto, tj. kwota 171 965 431,40 zł, miała powiększyć dotychczasową wartość wskazanych we wniosku płatności z tytułu zobowiązań inwestycyjnych.

Na mocy postanowienia z dnia 1 grudnia 2023 r. - do czasu rozpatrzenia zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu - KOGENERACJA S.A. będzie dokonywać płatności zgodnie z kwotami przewidzianymi w umowie, sprzed zmian dokonanych udzielonym zabezpieczeniem na rzecz Polimex.

Dążąc do polubownego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu o podwyższenie wynagrodzenia umownego, równolegle toczy się postępowanie mediacyjne w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem niezależnego mediatora. Intencją Spółki pozostaje zakończenie mediacji w I kwartale 2024 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-12-13 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2023-12-13 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu