Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

2/2024

28.02.2024 18:44

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Jednostka Dominująca”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Według wstępnych szacunków po 12 miesiącach 2023 roku:
• sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 2 599 GWh (w tym Jednostka Dominująca 1 058 GWh),
• sprzedaż ciepła wyniosła 10 695 TJ (w tym Jednostka Dominująca 9 470 TJ),
• skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 3 164 mln złotych,
• skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 993 mln złotych,
• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 520 mln złotych,
• skonsolidowany zysk netto wyniósł około 257 mln złotych, w tym skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 256 mln złotych (czyli 17,16 złotych na akcję),
• skonsolidowane przepływy pieniężne netto wyniosły około 29 mln złotych,
• nakłady inwestycyjne wyniosły około 658 mln złotych.

Skonsolidowane przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wyniosły 1 848 mln zł, z czego 1 166 mln zł wypracowała EC Zielona Góra. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ciepła również wzrosły w 2023 r. i wyniosły 1 042 mln zł. W 2023 r. wzrosły średnie ceny sprzedaży ciepła, przy jednocześnie niższym wolumenie sprzedaży spowodowanym wyższymi średnimi temperaturami w 2023 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. ujęła w kosztach sprzedaży szacowany odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2023 rok w kwocie 554 mln zł (w tym KOGENERACJA S.A. 27 mln zł i EC Zielona Góra S.A. 527 mln zł).

Istotny wpływ na wynik Grupy miało ujęcie zdarzenia o charakterze jednorazowym, dotyczącego szacunku kosztów z tytułu ewentualnego zwrotu dopłaty gazowej przez jednostkę zależną w kwocie 126,7 mln zł, w związku z korektą roczną kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za rok 2022 i 2023:
• według danych za rok 2022 średnioroczny koszt gazu ziemnego zakupionego przez spółkę zależną - EC Zielona Góra S.A. - był niższy od średniorocznego kosztu węgla zużywanego na wytworzenie energii elektrycznej w jednostkach centralnie dysponowanych. W oparciu o powyższe Prezes URE wydał decyzję o ujemnej kwocie korekty rocznej za rok 2022 oraz konieczności zapłaty środków w kwocie 34,9 mln zł na rachunek Zarządcy Rozliczeń S.A.
• na dzień 31 grudnia 2023 r., stosując podejście zgodne z decyzją Prezesa URE w zakresie korekty rocznej za rok 2022 oraz zgodnie z najlepszą wiedzą, określono wysokość ujemnej korekty rocznej za 2023 rok w wysokości 91,8 mln zł.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2023 r., którego publikację zaplanowano na 19 marca 2024 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-02-28 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2024-02-28 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu