Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 r.

17/2023

08.11.2023 17:10

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Jednostka Dominująca”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 r.

Według wstępnych szacunków za III kwartał 2023 roku:
• sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 481 GWh (w tym Jednostka Dominująca 117 GWh),
• sprzedaż ciepła wyniosła 831 TJ (w tym Jednostka Dominująca 742 TJ),
• skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 444 mln złotych,
• skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 87 mln złotych,
• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 37 mln złotych,
• skonsolidowana strata netto wyniosła około 6 mln złotych,
• nakłady inwestycyjne wyniosły około 142 mln złotych.

Według wstępnych szacunków po 9 miesiącach 2023 roku:
• sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 1 858 GWh (w tym Jednostka Dominująca 736 GWh),
• sprzedaż ciepła wyniosła 7 005 TJ (w tym Jednostka Dominująca 6 205 TJ),
• skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 2 161 mln złotych,
• skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł około 718 mln złotych,
• skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł około 416 mln złotych,
• skonsolidowany zysk netto wyniósł około 222 mln złotych, w tym skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej wyniósł około 221 mln złotych (czyli 14,83 złotych na akcję),
• skonsolidowane przepływy pieniężne netto wyniosły około 24 mln złotych,
• nakłady inwestycyjne wyniosły około 475 mln złotych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. ujęła w kosztach sprzedaży szacowany odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za III kwartały 2023 r. w kwocie 365,9 mln zł (w tym KOGENERACJA S.A. 6,0 mln zł i EC Zielona Góra S.A. 359,9 mln zł). Szacowany odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za III kwartał 2023 r. wyniósł 75,7 mln zł (w tym KOGENERACJA S.A. 0,1 mln zł i EC Zielona Góra S.A. 75,6 mln zł).

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2023 r., którego publikację zaplanowano na 21 listopada 2023 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-11-08 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2023-11-08 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu