Rozpoczęcie formalnej procedury odwoławczej od Postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczenia

16/2023

03.11.2023 12:48

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”), informuje iż w dniu 2 listopada 2023 r. Spółka rozpoczęła formalną procedurę odwoławczą od nieprawomocnego Postanowienia Sądu o udzieleniu zabezpieczenia, w sprawie wniosku Polimex Mostostal S.A., reprezentującego konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal S.A. oraz Polimex Energetyka Sp. z o.o. („Polimex”). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po otrzymaniu uzasadnienia postanowienia, KOGENERACJA S.A. skorzysta z prawa wniesienia zażalenia.

Wartość przedmiotu zabezpieczenia Sąd określił na kwotę 343 930 862,80 zł netto (423 034 961,24 zł brutto) i dotyczy ono wnioskowanego przez Polimex wzrostu wynagrodzenia z umowy zawartej w dniu 23 czerwca 2021 roku na budowę elektrociepłowni Nowa Czechnica o obecnej wartości 1 159 180 000,00 zł netto (tj. 1 425 791 400,00 zł brutto). Stosownie do treści postanowienia o zabezpieczeniu, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego – w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia umownego - połowa wartości przedmiotu zabezpieczenia netto, tj. kwota 171 965 431,40 zł, powiększy dotychczasową wartość wskazanych we wniosku płatności z tytułu zobowiązań inwestycyjnych.

Ustanowienie zabezpieczenia nie jest prawomocne i w ocenie Spółki, nie jest zasadne. W związku z powyższym Spółka rozpoczęła działania w sprawie procesu odwoławczego, ukierunkowanego na podważenie zasadności udzielenia zabezpieczenia co do zasady i wysokości.

Dążąc do polubownego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu o podwyższenie wynagrodzenia umownego, równolegle toczy się postępowanie mediacyjne. Spółka skierowała wspólnie z Polimex Umowę o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez zaangażowanie niezależnego mediatora i zawarcie ugody najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-11-03 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2023-11-03 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu