Powołanie Członków Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

26/2024

29.06.2024 13:34

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informujemy, iż w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Grzywacza, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2024 roku powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 28 czerwca 2024 r. na trwającą – zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Emitenta 3 (trzy) lata kadencję Pana Pawła Stępnia (Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 26/2024) oraz Pana Adama Franciszka Zwadę (Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 27/2024). Tym samym skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki uległ zwiększeniu do 6 osób.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

Pan Paweł Stępień, absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa na kierunku energetyka oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych na kierunku ekonomia. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania wartością firmy oraz z zakresu alternatywnych źródeł kapitału na rozwój, inżynieria finansowa organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Ponadto ukończył Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej na kierunku zarządzanie projektami.

Od początku kariery zawodowej związany jest z Grupą Kapitałową PGE. Pełnił różne funkcje w obszarach związanych z inwestycjami, projektami rozwojowymi i optymalizacyjnymi. Współtworzył Strategię Ciepłownictwa GK PGE oraz uczestniczył w opracowywaniu Strategii Grupy. Brał udział w największych projektach akwizycyjnych, w tym nabycia aktywów EDF Polska. Od 2021 roku, po przejściu przez wszystkie etapy kariery zawodowej w ramach Grupy, pełni funkcje kierownicze. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz pełnił funkcje doradcze dla Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Pan Adam Franciszek Zwada, magister Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2019 roku członek CFA Society Poland i CFA Charterholder.

W latach 2011-2018 pracował w firmie konsultingowej KPMG, gdzie odpowiadał za świadczenie usług doradczych i audytowych dla największych instytucji finansowych i zakładów ubezpieczeniowych w Polsce (m.in. Grupa PZU, Grupa Talanx, Grupa VIG, BZ WBK, Allianz, Grupa BGK).

Od 2018 roku pełni funkcje kierownicze w Grupie Kapitałowej PGE Energia Ciepła, gdzie wspiera Zarząd w podejmowaniu decyzji w obszarze inwestycji rzeczowych i kapitałowych. Jego doświadczenie obejmuje także opracowywanie długoterminowych strategii rozwoju, prowadzenie procesów akwizycyjnych i reorganizacyjnych.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Paweł Stępień oraz Pan Adam Franciszek Zwada nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do KOGENERACJI S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-06-29 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
2024-06-29 Małgorzata Gołdyn Prokurent