Powołanie Członka Rady Nadzorczej

17/2024

09.05.2024 13:59

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”, "Emitent") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 maja 2024 roku powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 9 maja 2024 r. na trwającą – zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Emitenta 3 (trzy) lata kadencję Panią Annę Trelę (Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 6/2024).

Życiorys Członka Rady Nadzorczej:

Pani Anna Trela, doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. Teresy Rabskiej pt. „Administracja publiczna wobec przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych. Zagadnienie prawnych form działania” obroniona w 2001 r. Ukończyła aplikację sądową, a od 2006 r. jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Praktykowała jako asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję Kierownika kierunku prawo „tryb stacjonarny” na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Jest autorką ponad 70 publikacji naukowych z zakresu działalności gospodarczej, gospodarki komunalnej, przekształceń własnościowych, zarządzania mieniem państwowym i uprawnień ministra właściwego ds. Skarbu Państwa, partnerstwa publiczno-prywatnego, postępowania sądowoadministracyjnego, sektora telekomunikacyjnego, ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony środowiska morskiego oraz prawa energetycznego.

Brała udział jako prelegent w wielu konferencjach międzynarodowych i krajowych. Organizatorka cyklicznych konferencji (biennale) poznańsko - wrocławskich od 2001 r. w ramach Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego. W ramach doradztwa współpracowała z kilkoma kancelariami prawnymi w sprawach dotyczących inwestycji budowlanych oraz prawa energetycznego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Trela:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-05-09 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2024-05-09 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu