Polityka Dywidendy KOGENERACJI S.A. na lata 2023 - 2030

18/2023

12.12.2023 17:18

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 grudnia 2023 r. podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia Polityki Dywidendy KOGENERACJI S.A. na lata 2023 - 2030 (treść Polityki Dywidendy w załączeniu).

W najbliższych latach istotnym wyzwaniem dla KOGENERACJI S.A. jest realizacja strategii zmierzającej do dekarbonizacji wytwarzania i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz związana z tym transformacja aktywów wytwórczych w EC Czechnica a także budowa nowych źródeł wytwórczych w EC Wrocław i w EC Zawidawie. W związku z powyższym Polityka Dywidendy KOGENERACJI S.A. na lata 2023 – 2030 zakłada rekomendowanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Spółki niewypłacanie dywidendy z wyniku jednostkowego netto za rok 2023.

W kolejnych latach Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 10%-40% wyniku jednostkowego netto KOGENERACJI S.A.

Każdorazowo propozycja wypłaty dywidendy uzależniona będzie w szczególności od ogólnej wysokości zadłużenia Spółki, planowanych wydatków inwestycyjnych w kolejnych okresach, analizy płynności finansowej Spółki oraz aktualnej i antycypowanej sytuacji rynkowej Spółki a także sytuacji finansowej spółki zależnej - Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Polityka Dywidendy KOGENERACJI S.A. ma zastosowanie począwszy od dnia podjęcia powyższej uchwały.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-12-12 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2023-12-12 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu