Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 17 kwietnia 2024 roku

4/2024

21.03.2024 11:16

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467, ze zmianami) oraz § 18 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariusza złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 kwietnia 2024 r., na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A., treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz wniosek o zwołanie Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
1a. Wniosek akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-03-21 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2024-03-21 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu