Odwołanie członka Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

16/2024

09.05.2024 13:59

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 maja 2024 roku podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej z dniem 9 maja 2024 roku Pana Bogdana Stanisława Borkowskiego.

Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-05-09 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2024-05-09 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu