Odwołanie członka Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

3/2024

06.03.2024 10:58

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) informujemy, iż w dniu 6 marca 2024 r. Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych (reprezentującego Skarb Państwa) z dnia 5 marca 2024 r. o odwołaniu pani Hanny Mazurkiewicz ze składu Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 5 marca 2024 r. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone stosownie do § 13 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, który przyznaje Skarbowi Państwa prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Pani Hanna Mazurkiewicz była członkiem Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-03-06 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2024-03-06 Małgorzata Gołdyn Prokurent