Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2024 r.

28/2024

05.07.2024 12:54

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”) przekazuje informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w odpowiedzi na pytania zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2024 r.

Pytanie akcjonariusza:
1. Jakie korzyści przewidywane są z tytułu przymusowego wykupienia udziałowców mniejszościowych EC Zielona Góra za kwotę około 10 mln PLN?

Odpowiedź Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.:
Przeprowadzenie przymusowego wykupu udziałowców mniejszościowych pozwoliło na uporządkowanie struktury właścicielskiej Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. W efekcie, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. zyskała pełną kontrolę nad spółką zależną, co umożliwiło sprawniejsze zarządzanie i podejmowanie decyzji strategicznych.

Pytanie akcjonariusza:
2. Czy w umowach pożyczek z NFOŚiGW obowiązują kowenanty ograniczające wskaźnik długu netto do EBITDA?

Odpowiedź Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.:
W umowach pożyczek z NFOŚiGW nie występują zapisy dotyczące kowenantów ograniczających wskaźnik długu netto do EBITDA.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-07-05 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2024-07-05 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu