Harmonogram przekazywania raportów okresowych

1/2024

12.01.2024 13:21

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informujemy, że Spółka będzie przekazywała raporty okresowe w 2024 roku według poniższego harmonogramu.

Raporty okresowe za 2023 rok:
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał Zgodnie z § 79, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”), Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego.

Jednostkowy raport roczny za 2023 rok - 19 marca 2024 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok - 19 marca 2024 r.

Raporty okresowe za 2024 rok:

1. Raporty kwartalne
Raport kwartalny jednostkowy KOGENERACJI S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia.

Zarząd Emitenta oświadcza, że skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. oprócz kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierać będą także kwartalne informacje finansowe Spółki.

I kwartał - 21 maja 2024 r.
II kwartał - Zgodnie z § 79, ust.2 Rozporządzenia, Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał roku obrotowego.
III kwartał - 19 listopada 2024 r.

2. Raport półroczny
Półroczny raport jednostkowy KOGENERACJI S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe – 10 września 2024 r.


Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-01-12 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
2024-01-12 Małgorzata Gołdyn Prokurent