Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 17.06.2019 r., godz. 11:00

Informacje o akcjonariacie

Ogólna liczba akcji w Spółce to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy sztuk).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy).
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

W dniu 27 maja 2019 r., zgodnie z żądaniem Akcjonariusza, zaktualizowano uchwałę 2 i dodano uchwałę 9 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (§ 1 ust.7 lit. g Ogłoszenia).

W dniu 29 maja 2019 r., zgodnie z żądaniami od Akcjonariuszy, zaktualizowano uchwałę 2 i dodano uchwałę 9 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Dotychczasowa uchwała 9 otrzymała numer 10. Uchwała 10 dotyczy powołania członka lub członków Rady Nadzorczej (§ 1 ust.7 lit. g Ogłoszenia).

Transmisja obrad oraz rejestracja

Spółka nie planuje transmisji obrad oraz rejestracji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2019 r.

 

Dokumenty