Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 15.09.2022 r., godz. 11:00

Informacje o akcjonariacie

Ogólna liczba akcji w Spółce to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy sztuk).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy).
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd KOGENERACJI S.A. zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 8 września 2022 roku otrzymał zawiadomienie od PGE Energia Ciepła S.A. o zgłoszeniu kandydatury Pani Aleksandry Libiszowskiej – Budrewicz na Członka Rady Nadzorczej (Raport bieżący 23/2022).

W dniu 8 września 2022 r. wpłynął od akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do ujętego w porządku obrad punktu 5 „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki” o zgłoszeniu kandydatury Pani Aleksandry Libiszowskiej – Budrewicz na Członka Rady Nadzorczej (Raport bieżący 24/2022).

Transmisja obrad oraz rejestracja

Spółka nie planuje obrad ani rejestracji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 września 2022 r.