Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 13.01.2016 r., godz. 11:00

Informacja o akcjonariacie

Ogólna liczba akcji w Spółce to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy sztuk).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy).
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Transmisja z obrad oraz rejestracja

Spółka nie planuje transmisji obrad oraz rejestracji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13 stycznia 2016 r.