Komitety

W ramach Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. powołano dwa Komitety stałe: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.

Komitet Audytu

Piotr SzczepiórkowskiPrzewodniczący Komitetu Audytu
Anna TrelaCzłonek Komitetu Audytu
Adam Franciszek ZwadaCzłonek Komitetu Audytu

 

Do zadań Komitetu Audytu należy:

  • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
  • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  • rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Informacja o spełnieniu kryteriów niezależności

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryteria niezależności, zgodnie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Piotr Szczepiórkowski oraz Członek Komitetu Audytu Pani Anna Trela.

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryterium niezależności, zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej (Załącznik II) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Piotr Szczepiórkowski oraz Członek Komitetu Audytu Pani Anna Trela.

Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie finansów oraz w branży, w której działa Emitent.

 

Komitet Wynagrodzeń

Adam Franciszek ZwadaPrzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
Roman NowakCzłonek Komitetu Wynagrodzeń
Anna TrelaCzłonek Komitetu Wynagrodzeń

 

Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:

  •  tworzenie projektów umów w procesie zatrudniania nowych członków Zarządu,
  •  monitorowanie realizacji systemu wynagrodzeń Zarządu zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Zarządu,
  •  rekomendowanie wynagrodzeń premiowych Zarządu,
  •  monitorowanie świadczeń dodatkowych dla Zarządu wynikających z umów.