Istotne transakcje

Informacje o istotnych transakcjach* zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi**, zgodnie z art. 90i ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z poźn. zmianami).

Obowiązek ten nie dotyczy:

  • transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki publicznej;
  • transakcji zawieranych przez spółkę publiczną z jej podmiotem zależnym, w którym spółka publiczna posiada 100% udział;
  • transakcji związanych z wypłatą wynagrodzeń członkom zarządu lub rady nadzorczej, należnych zgodnie z przyjętą w spółce publicznej polityką wynagrodzeń;
  • transakcji, o których spółka publiczna informuje na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

* Istotna transakcja – transakcja zawierana przez spółkę publiczną z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.

**Podmiot powiązany – podmiot powiązany w rozumieniu art. 90h Ustawy o ofercie.