Oferta publiczna

Grudzień 1990 roku – Zespół Elektrociepłowni Wrocław (ZEC Wrocław) z własnej inicjatywy złożył w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych wniosek o przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego.

1 listopada 1991 roku – firma jako pierwsza w branży rozpoczęła formalnie działalność jako jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa pod nazwą Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A. (ZEC Wrocław S.A.).

Koniec 1991 roku – po przeprowadzonej analizie stanu organizacyjnego firmy Zarząd Spółki zadecydował o wyodrębnieniu nowych, samofinansujących się spółek, zajmujących się działalnością pomocniczą i pozaprodukcyjną.

Koniec 1992 roku – wypracowana została nowa strategia spółki do 2000 roku, określająca plan działań strategicznych, misję firmy oraz program inwestycyjno-modernizacyjny. Podpisano listy intencyjne pomiędzy ZEC Wrocław S.A. a francuską firmą Electricité de France (EDF) i belgijską spółką Tractebel. Efekt wspólnych prac, to opracowany program prywatyzacji spółki z udziałem strategicznych inwestorów zagranicznych.

Niestety, zmiana ustawy prywatyzacyjnej spowodowała wstrzymanie tego procesu. Nad prywatyzacją ciążyły ciągłe zmiany administracji państwowej.

Styczeń 1997 roku – w ramach reformy funkcję właścicielską wobec naszej firmy przejął Minister Skarbu Państwa.

Lipiec 1997 roku – wprowadzono w życie postanowienia nowego Kodeksu Pracy, a władze Spółki wystąpiły do Ministra Przemysłu i Handlu o wznowienie procedury prywatyzacyjnej.

Lipiec 1997 roku – wielka powódź, która trwała we Wrocławiu od 10 lipca do końca miesiąca, stanęła na dalszej drodze do sprywatyzowania Spółki. Woda przedostała się na teren zakładu. Po usunięciu szkód i wznowieniu produkcji kontynuowano prace nad prywatyzacją firmy, które stawały się coraz bardziej widoczne.

6 lipca 1999 roku – Minister Skarbu Państwa zaakceptował koncepcję prywatyzacji ZEC Wrocław S.A. poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

3 września 1999 roku – podpisano umowę z Domem Maklerskim Banku Zachodniego na prowadzenie emisji akcji ZEC Wrocław S.A.

26 września 1999 roku – firma przyjęła nową nazwę:

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA
oraz w wersjach skróconych:
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. lub KOGENERACJA S.A.

30 września 1999 roku – do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie złożony został wniosek o dopuszczenie do obrotu publicznego akcji Serii „A” KOGENERACJI S.A.

31 marca 2000 roku – KPWiG dopuściła akcje do obrotu.

26 maja 2000 roku – Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena pierwszego notowania wyniosła 52 zł za jedną akcję, natomiast cenę akcji przy zapisach ustalono na 49 zł.

28 czerwca 2000 roku – odbyło się pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Sierpień 2000 roku – rozpoczęto podpisywanie umów o nieodpłatne zbycie akcji KOGENERACJI S.A. przez Skarb Państwa upoważnionym pracownikom firmy.

Listopad 2000 roku – wyemitowano akcje Serii „B”, w całości objęte przez inwestorów.